به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۸

اجرای سرود سلام کن به خورشید در فرودگاه مهرآباد

سلام به آینده 
نگاه کن به خورشید / که داره می خنده 
سلام کن به فردا / سلام به آینده 
گربهً نقشه ما شیر شده


 سلام کن به خورشید در فرودگاه مهرآباد
کارگردان: هشتاد میلیون ایرانی