به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۸

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

اطلاعیه: لغو عضویت دکتر حسن امین از جبهه ملی ایران
در تاریخ سی‌ویکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران عضویت آقای «دکتر سید حسن امین» در شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران لغو گردید. 

این لغو عضویت به علت تخلفات تشکیلاتی و عدم رعایت آئین‌نامه انضباطی، با تصویب شورای مرکزی صورت پذیرفت و نام برده از این تاریخ هیچ سمتی در جبهه ملی ایران ندارند.

 اول خرداد ماه ۱۳۹۸ 
 تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران