به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۱۲، ۱۴۰۱

وطن تنها

وطن قربانی غمها

وطن تنها