به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۲۳، ۱۴۰۱

اطلاعیه‌ی مطبوعاتی نهضت مقاومت ملی ایران:

 سوءِقصد به جان سلمان رشدی را محکوم می‌کنیم 

سوءِ قصد نفرت‌انگیز علیه جان سلمان رشدی بار دیگر خصلت عمیقاً تاریک‌ا‌ندیش و خونخوار رژیم ملاها را که چهل‌وسه سال است در ایران حکومت می کنند به‌نمایش می‌گذارد؛ چهل‌وسه سال ستم، ویرانگری و ناامنی برای کسانی که بخود اجازه‌دهند که  تبهکاری‌ها و جنایات آنان را افشاءسازند.

رژیم حاکم کنونی برای نفی و نابودی آرمانهای عمیق ملت ایران که در انقلاب مشروطه‌ی ۱۹۰۶(۱۲۸۵) به منصه‌ی ظهوررسید و، به‌رغم همه‌ی فراز و نشیب های خود، در مدت هفتادودوسال عمر خود تحقق یافت، برقرارگردید.

درست به همین علت است که برای حفظ خود به‌مدت بیش از چهل سال جز ییرحمانه ترین سرکوب ها علیه هرگونه اعتراض وسیله‌ای نداشت و مانند همه‌ی رژیم‌های اختناق نابودی همه‌ی کسانی را که خواه در ایران و خواه در هر کشور دیگری به‌خود اجازه‌دادند که مشروعیت و ایدئولوژی عمیقاً قهقرایی آن را مورد سئوال‌ قراردهند، همچون قاعده‌ی بقاءِ خود درپیش‌گرفت.  و چنان که می‌دانیم این قاعده را درباره شاپور بختیار که در ۱۹۹۱ در فرانسه به‌قتل‌رسید اجراکرد.

این رژیم ذاتاً تروریست که مطبوعات گوش‌به‌فرمان آن یکصدا سوءقصد بجان سلمان رشدی را به خود شادباش گفته‌اند، کانون و منبع الهام همه‌ی جنبش ها و ابتکارات تروریستی اسلامگرا در سراسر جهان است.

ما، نه تنها سوءِقصد تبهکارانه‌‌ی ۱۲ اوت به جان سلمان رشدی، این نماد شجاع آزادی بیان را، به شدیدترین  وجهی محکوم‌می‌کنیم و امید داریم که او از این فاجعه جان سالم‌ به‌دربَرَد، بلکه از همه‌ی دوستداران آزادی و قدرت های دموکراتیک دعوت‌می‌کنیم که از مبارزه‌ی دلاورانه و خستگی‌ناپاذیر  ملت ایران علیه رژیمی که جز ایجاد اغتشاش در منطقه، صدور تروریسم به سراسر جهان و ویرانی کشور ما کار دیگری ندارد، پشتیبانی‌کنند. آنان باید به‌ویژه از دادن هرگونه امتیازی، خواه سیاسی و خواه اقتصادی، به این رژیم، که به پیروی از منافع تنگ‌نظرانه و گذارا صورت‌می‌گیرد، خودداری‌کنند.

شنبه ۱۳ اوت ۲۰۲۲

نهضت مقاومت ملی ایران

* اصل این اطلاعیه به زبان فرانسه منتشرشده‌است.