به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۱، ۱۴۰۱

محرم ابزار سیاسی حکومت برای بقا


محرم ابزار سیاسی حکومت برای بقا