به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۲، ۱۴۰۱

گزارش تلخ تلویزیون کردستان عراق،از بازار دختران تن‌فروش ایرانی در اربیل!!!


 بازار دختران تن‌فروش ایرانی در اربیل!