به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۶، ۱۴۰۱

نام شیخ خوابانده در آب‌نمک برای جانشینی خامنه‌ای افشا شد!!!


جانشینی خامنه‌ای افشا شد!