به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۱۸، ۱۴۰۱

آغاز خروج مردم از خیمه فریب آخوندها در محرم ۱۴۰۱!!!


آغاز خروج مردم از خیمه فریب آخوندها در محرم ۱۴۰۱!!!