به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۱۸، ۱۴۰۱

ای دل غافل، حمیرا

ای دل غافل 

ای دل غافل