به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۱۷، ۱۴۰۱

حکومتی که انتقام سختش را با ترور و سرکوب مردمش می‌گیرد


حکومتی که انتقام سختش را با ترور و سرکوب مردمش می‌گیرد