به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۱۸، ۱۴۰۱

حماسه عظیم دانشگاه شریف و عادل فردوسی پور در روز پنجاه و چهارم انقلاب !!!

پس چرا؟ 
بمان و پس بگیر!

پس چرا؟