به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۳۱، ۱۳۹۰

   مهدی اخوان ثالث
تسلی و سلام

برای پیرمحمد احمدآبادی «دکتر محمد مصدق»

به مناسبت ٣۰ تير ۱٣۹۰

زنده یاد اخوان ثالث: شعرخوانی برای دکتر مصدق