به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۰

    کارگران ایران تحت شکنجه و محاکمات ناعادلانه
 هموطن گرامی !

گزارشهای متعدد نهادهای مدافع حقوق کارگران نشان می دهد که رژیم ایران به طور روزمره حقوق نیروهای محروم و زحمتکش کار را نقض می کند. کارگران ایران از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل صنفی برخوردار
 نیستند. بسیاری از کارگران تنها به خاطر طرح مطالبات اولیه خود از کار اخراج و یا دستگیر و تحت شکنجه و محاکمات ناعادلانه قرار گرفته اند.
در صورت تمایل می توانید  نامه جمعی به دکتر احمد شهید،

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را در ادرس زیر امضا کنید.