به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۰

         آنتونی کوئین
رقص زیبای آنتونی کوئین در هشتاد سالگی