به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۰

  ع. اروند                              بهمن سیاه                        ادامه مطلب