به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۰

   عبدالحسین مختاباد

زمزمه

تو زمزمه ی سوز و ساز منی
امید دلی ، چاره ساز منی
جفایت کشیدم ، وفایت ندیدم

اینجا کلیک کنید