به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۰

             شیفته

۱۸ تير
تقدیم به همه دانشجویان مبارز ایران زمین

برخیزید نسل آریا /  ویران شده ایران ما

ماه قیام است ماه تیر / از بچه و برنا و پیر


این روز روز ملت است / روز سقوط دولت است