به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۰

   گزارشگران:
واپسین کلام ها, وصیت نامه ها و یادهای اعدام شدگان !


به خانواده های داغدار زندانیان سیاسی,

به بازماندگان آن دوران خاکستری,

به چهارمین گردهمائی سراسری زندانیان سیاسی در گوتنبرگ

بسیاری از نوشتن آخرین کلام محروم شدند
بسیاری از اعدام شدگان باور نداشتند که اعدام میشوند و پیشنهاد نوشتن وصیتنامه را جدی نگرفتند.  
بسیاری از نوشتن آن سرباز زدند و بر آن بودند که خواه ناخواه بدست خانواده ها نخواهد رسید.
بسیاری نیز نوشتند وخانواده ها کوچکترین اثری از آن نیافتند.
تعدادی را نیز در این متن می خوانید.
باقی مانده اند اما پدران و مادران, خواهران و برادران و فرزندانی که هنوز نمی دانند تاریخ و محل دفن عزیز از دست رفته شان کجاست تا سیل اشکهای خود را سرازیر کنند. هم از اینرو هر روزه می گریند.    ادامه مطلب