به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۹۰

 سید محمد خاتمی: اگر شرایط فراهم نباشد، در انتخابات شرکت نمی کنیم

رادیو فرانسه: سخنان خاتمی که دریکی از سایت های اصلاح طلبان خارج ازایران به نام "میهن" انتشاریافته، ازسوی خود وی، به تاکید نظرات شخصی معرفی گردیده، ولی درهمه جملات آن به انتخابات پیش رو و اوضاع جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

سید محمد خاتمی دربخشی ازسخنان خود با اشاره به دوران حکومت احمدی نژاد می گوید: "ایران درحال ازبین رفتن است. سرمایه کشوررا دارند ازبین می برند. اقتصاد را نابود کرده اند. آبروی ملت را به باد داده اند. برای اینکه این آقایان باشند این همه هزینه شد. خون ریخته شد. زندان ها پرشد. حالا اینها هم بد شده اند. سهام عدالت غیرقانونی بود. پول را به اسم دیگری می گرفتند، سهام عدالت پخش می کردند، به امید اینکه زمان نیاز، مردم به حمایتشان به خیابان ها بیایند که نیامدند.

محمد خاتمی دربخش دیگری ازسخنان خود گفته است: ما ازسال هشتاد و چهارنباید درانتخابات شرکت می کردیم ! متاسفانه این اشتباه ما بود. این باراگرشرایط فراهم نشد حتماً شرکت نمی کنیم . خاتمی البته تاکید کرده است که این نظرشخص وی است.

خاتمی درادامه سخنان خود خواستارفراهم شدن زمینه برای شرکت اصلاح طلبان حکومتی درانتخابات آینده شده است و دراین رابطه گفته است: تا زمانی که مجری و ناظرانتخابات مطمئن نباشند و هردو از یک جریان باشند، مطمئناً انتخابات سالم نیست........بیایند ازهمین احزاب موجود افرادی را بدین منظور انتخاب کنند تا انتخابات سالم تری داشته باشیم. اگر شرایط فراهم نشد حتماً در انتخابات شرکت نکنیم.